ERKEK ERGENLERİN ANNE- BABA VE GENÇ İLİŞKİLERİNE YÖNELİK DUYGUSAL İSTİSMAR ALGILARI

Authors

  • Nergüz BULUT SERİN Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Lefke – KKTC

Abstract

RELATIONS FOR PARENTS AND YOUNG MALE ADOLESCENTS PERCEPTIONS OF EMOTIONAL ABUSE

This study aims to state perceptions of a group of high school students on parental emotional abuse. The research sample consists of 227 male students at the same high school. "Emotional Abuse Scale"(EAS), developed by Kars (1999), was used as the data collection instrument. In order to analyze the data, the percentages of the students' answers were calculated. Percentage distribution of answers given to emotional abuse scale questions, which are related to their parents, by the students in the sample has been shown. Results have indicated parental emotional abuse perceived by the youngsters can be categorized as "denial" and "incentive for crime".The study has shown that the parents have difficulties in establishing effective communication and empathy with their children and in guiding them, and that the youngsters perceive their parents' behaviors abusive.

Keywords : Relationship between parents and youngsters, emotional abuse, adolescent

ÖZET

Bu çalışmada bir grup lise öğrencisinin, anne- babalarının duygusal istismar davranışlarına ilişkin algılarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 227 erkek öğrenci oluşturmuştur.Veri toplama aracı olarak Kars (1999) tarafından geliştirilmiş olan Duygusal İstismar Ölçeği (DİÖ) kullanılmıştır.Verilerin analizinde, örnekleme giren öğrencilerin duygusal istismar ölçeğine verdikleri yanıtların yüzdelik dökümleri yapılmış; anne- babaları ile ilgili olarak verdikleri cevapların yüzdelik dağılımlarına bakılmıştır. Elde edilen bulgularda, anne-babalarının algılanan duygusal istismar davranışlarının, “reddedici” ve “suça yöneltici” alt boyutlarında yer aldığı görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, anne ve babaların gençlerle etkili iletişim ve empati kurma, rehberlik yapmada sorunları olduğu; anne ve babalarının davranışlarının gençler tarafından istismar edici yönde algılandığı görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Anne baba genç ilişkileri, duygusal istismar, ergen.

KAYNAKÇA

Altuğ, F. B. (1995). Gençlerde Anne Baba Tutumunun İrdeleyici Düşünme ve Özgür Değer Duygusunun Gelişmesine Etkileri. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Cüceloğlu, D. (1993). İnsan ve Davranışı, İstanbul.Remzi Kitabevi.

Garbarino, J., Brookhouser, P. E., & Authier, K, J. (1987). The abuse and neglect of special children: an introduction to the issues' Special Children Special Risks: The Maltreatment of Children with Disabilities, Aldine de Gruyter, New York.

Güler, N., Uzun, S., Boztaş, Z., Aydoğan, S. (2002). Anneleri tarafından çocuklara uygulanan duygusal ve fiziksel istismar/ihmal davranışı ve bunu etkileyen faktörler. Cumhuriyet üniversitesi,Tıp Fakültesi Dergisi, 24 (3),128-134.

Hibbard R. A, Brack C. J, Rauch S., & Orr D. P. (1988). Abuse, feelings and healt behaviors in a students population. Am J Dis Child, 142, 326-330.

Hortaçsu, N., Oral, A., ve Gültekin, Y.Y. (1991). Factors Affecting Relationship Of Turkish Adolescens With Parents And Same–Sex Friends. Journal of Social Psychology, 131(3), 413-427.

Kaplan, S. J., Pelcovitz, D., & Labruna, V. (1999). Child and adolescent abuse and neglect research: a reviewv of the past 10 years. part ı: physical and emotional abuse and neglect. Journal of The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38 (10), 1214-1222.

Karadayı, F. (1994). Üniversite gençlerinin algılanan anababa tutumları, ana baba ile ilişkileri ve bunların bazı kişilik özellikleri ile bağıntısı.Türk Psikoloji Dergisi, 9 (32), 15-25.

Kars, Ö. (1999). Çocuk İstismarı ve İhmalinin Nedenleri ve Okul Başarısına Etkisi.Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kulaksızoğlu, A. (1998). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul, Remzi Kitabevi.

Mc Eachern, A.G., Aluede, O., & Kenny, M.C. (2008). Emotional Abuse in the Classroom: Implications and Interventions for. Counselors.Journal of Counseling & Development, Vol. 86 (1), 3-10.

Onur, B. (1995). Gelişim Psikolojisi. İmge Kitabevi, Ankara.

Pelcovitz, D., Kaplan, S. J. (2000). Adolescent physical abuse: age at time of abuse and adolescent perception of family functioning. Journal of Family Violence, 15, 375-388.

Polat, O. (2001). Çocuk ve şiddet. İstanbul: Der yayınları.

Steinberg, L. (1999). Adolescence.Fift Edition.McGraw-Hill Companies, Inc.

Steinberg, L., & Steinber G, W. (1994 ). Crossing Paths: How Your Child ‘S Adolescense

Thurston,C.(2006). Child abuse: recognition of causes and types of abuse. Practice Nurse; 31, 10; Abı/Inform Trade & Industry pg. 51.

Topçu, S. (1997). Çocuk ve Gençlerin Cinsel İstismarı.Doruk yayıncılık, İstanbul.

Wark, J., Kruczek, T., & Boley, A. (2003). Emotional neglect and family structure: Impact on student functioning Mary.Child Abuse & Neglect. New York:.27 (I). 9; p. 1033.

Yavuzer, H. (1994). Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi İstanbul.

Yavuzer, H. (1996). Çocuk ve Suç. 3. Basım. Remzi Kitabevi İstanbul.

Yörükoğlu, A.(1998). Gençlik Çağı: Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar. İstanbul: Özgür Yayınları.

 

Downloads

Published

2012-12-31

How to Cite

BULUT SERİN, N. . (2012). ERKEK ERGENLERİN ANNE- BABA VE GENÇ İLİŞKİLERİNE YÖNELİK DUYGUSAL İSTİSMAR ALGILARI . Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 1(2), 18–26. Retrieved from https://www.tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/133

Issue

Section

Research Article