GENÇ YETİŞKİN ERKEKLERİN KENDİLİK ALGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Authors

  • Mehmet Beyazsaçlı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı Lefkoşa-KKTC
  • Nergüz Bulut Serin Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lefkoşa-KKTC

Abstract

THE VIEWS OF YOUNG ADULTS MALES ON THEIR SELF PERCEPTIONS

The purpose of this research is to determine the young-adult males of the TRNC about a temporary self-perceptions of military service, and to investigate whether there is significant differentiation in terms of some variables.The study includes 304 young adult males between the ages of 18-25 who have been in temporary military service in North Cyprus.As a means of data collection; Gilbert, developed in 1991 and in 1993 by Allan and Trent, Sahin, adapted by Durak and Şahin, Cronbach's alpha reliability coefficient of 0.89, "Social Comparison Scale".SPSS program was used to analyze the data. For the data, the arithmetic mean, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and t-test was applied. In this study, the level of significance was taken as 0.05.As a result, sub-items of social comparison "insufficient-sufficient" to mean score was lower in the article. "Inadequate-adequate" scores of the article to be education, income, and mother are alive-not to hope for the future according to the variables found to differ significantly. "Poor-sufficient" in determining the factors that influence the perception of being, the focus group interview data were analyzed in the light. Accordingly, the "out-sufficient," the perception of being "Family and Social Factors", "Vocational Guidance" and "Political Factors" can be classified under three main headings.

Keywords: self-perception, self perception of views, young-adult male.

ÖZET

Bu araştırmanın amacı; KKTC’nde geçici askerlik görevini yapmakta olan genç yetişkin erkeklerde kendilik algılamalarının belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından anlamlı farklılaşmanın olup olmadığının incelenmesidir.Araştırmanın evrenini KKTC ‘nde geçici askerlik hizmetni yapmakta olan 18-25 yaş arası genç yetişkin erkekler oluşturmaktadır.Uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 304 genç yetişkin erkek araştırmaya dahil edilmiştir.Veri toplama aracı olarak; Gilbert, Allan ve Trent tarafından 1991 yılında geliştirilen ve 1993 yılında, Şahin, Durak ve Şahin tarafından Türkçe’ye uyarlanan, Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,89 olan Sosyal Karşılaştırma Ölçeği kullanılmıştır.Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Veriler için, Aritmetik Ortalama, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve t-Testi uygulanmıştır. Bu araştırmada anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.Araştırma sonucunda, sosyal karşılaştırma alt maddelerinden “yetersiz-yeterli” olma maddesine ait puan ortalaması düşük bulunmuştur. “Yetersiz-yeterli” olma maddesine ait puan ortalamalarının eğitim, gelir, gelecek umudu ve anne hayatta olup-olmama değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. “Yetersiz-yeterli” olma algısını etkileyen faktörlerin belirlenmesinde, odak grup görüşmesi verileri ışığında içerik analizi yapılmıştır. Buna göre, “yetersiz-yeterli” olma algısı “Aile ve Toplumsal Faktörler”, “Mesleki Rehberlik” ve “Siyasi Faktörler” ve “Olumsuz Duygudurum” başlıkları altında gruplanabilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kendilik algısı, kendilik algısına ilişkin görüşler, genç yetişkin erkek.

KAYNAKÇA

Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy; the exercise of control. New york: Freeman and Company.

Bandura,  A. (2002). Growing Primacy of Human Agency in Adaptation and Change in the Electronic Era. European Psychologist, 7(1), 2-16.

Baydoğan M. ve Dağ, İ. (2008). Hemodiyaliz hastalarındaki depresiflik düzeyinin yordanmasında kontrol odağı, öğrenilmiş güçlülük ve sosyotropi otonomi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(1): 19-28.

Baş, T. ve Akturan U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bıkmaz, F. H. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz yeterlilik inancı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi. 161.

Bilgin, M., & Akkapulu, E. (2007). Some variables predicting social self-efficacy expectation. Social Behavior and Personality, 35 (6), 777-788.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler ıçin veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Byrne, B. (2002). Relationships between anxiety, fear, self-esteem, and coping strategies in adolescence. Adolescence, 35, 201-215.

Clark, A. E. (2003). Unemployment as a social norm: Psychological evidence from panel data. (Centre National de la Recherche Scientifique and Département et Laboratoire d'Economie Théorique et Appliquée). Journal of Labor Economics, 21(2), 289-322.

Çapri, B. ve Kan, A. (2006). Öğretmen kişilerarası özyeterlik ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(1), 48-61.

Çetin, B. (2007). Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları İle Öz yeterliliklerine Etkisi ve Öğrencilerin Program Hakkındaki Görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.

Çubukçu, F. (2008). Yabancı dil öğrenme endişesi ile öz yeterlik arasındaki korelasyon üzerine bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 4(1), 148-158.

Eli, İ. (2007). Özdüzenleme Eğitimi Fen Başarısı ve Özyeterlilik, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversites Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Hampton, N.Z., Mason, E. (2003). Learning disabilities, gender, sources of efficacy, self-efficacy beliefs, and academic achievement in high school students. Journal of School Psychology, 41, 101-112.

Işık, İ. (2007). Öz-yeterlilik inançları ve sosyal bilişsel teori’nin örgütsel uygulamaları. İstanbul: Beta Basım Yayın.

Jackson, A. P., & Scheines, R. (2005). Single mothers self-efficacy, parenting in the home environment and children development in the two-wave study. Social Work Research, 29(1),7–20.

Keskin, G. ve Orgun F. (2006). Öğrencilerin öz etkililik-yeterlilik düzeyleri ile başa çıkma stratejilerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi,7:92-99.

Kumar, R., Lal, R. (2006). The role of self-efficacy and gender difference among the adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 32( 3), 249–254.

Lee,W.S. (2005). Encyclopedia of school psychology, USA: Sage Publication.

Schunk, H. D. (2004). Learning theories: An educational perspective. Ohio: Pearson Merill Prentice Hall.

Sherer, M., Maddux, J., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. (1982). The self efficacy scale: Construction and validation. Psychol Rep, 51, 663-671.

Shavelson, R. J., Hubner, J. J., & Stanton, G. C. (1976). Self-Concept: Validation of construct ınterpretations. Rev Educational Res, 46 (3), 407-441.

Şahin, H. N., Basım, N. ve Çetin, F. ( 2009). Kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarında kendilik algısı ve kontrol odağı. Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (2), 153-163.

Yılmaz, M., Gürçay, D. ve Ekici, G. (2007). Akademik özyeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.

Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82-91.

Downloads

Published

2012-06-30

How to Cite

Beyazsaçlı, M. ., & Bulut Serin, N. . (2012). GENÇ YETİŞKİN ERKEKLERİN KENDİLİK ALGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 1(1), 54–63. Retrieved from https://www.tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/127

Issue

Section

Research Article